Μενού Κλείσιμο

ChanServ Commands

Τις παρακάτω εντολές του ChanServ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στον IRC Server του ACN

/cs REGISTER [κανάλι] [περιγραφή] Κατοχυρώνει ένα κανάλι στη βάση δεδομένων του ChanServ.

/cs DROP [κανάλι] Διαγράφει ένα κανάλι. Για ασφάλεια, θα σας ζητηθεί να γράψετε δύο φορές το όνομα του καναλιού.

/cs SET FOUNDER [κανάλι] [ψευδώνυμο] Ορίζει τον ιδρυτή του καναλιού.

/cs SET SUCCESSOR [κανάλι] [ψευδώνυμο] Ορίζει τον διάδοχο του καναλιού.

/cs SET DESC [κανάλι] [περιγραφή] Ορίζει μια περιγραφή του καναλιού.

/cs SET URL [κανάλι] [διεύθυνση] Ορίζει μια διεύθυνση ιστοσελίδας στις πληροφορίες (INFO) του καναλιού.

/cs SET EMAIL [κανάλι] [διεύθυνση] Ορίζει μια διεύθυνση email στις πληροφορίες (INFO) του καναλιού.

/cs SET KEEPTOPIC [κανάλι] ON Ενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης topic για ένα κανάλι.

/cs SET KEEPTOPIC [κανάλι] OFF Απενεργοποιεί την επιλογή διατήρησης topic για ένα κανάλι.

/cs SET PRIVATE [κανάλι] ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για ένα κανάλι.

/cs SET PRIVATE [κανάλι] OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για ένα κανάλι.

/cs SET RESTRICTED [κανάλι] ON Ενεργοποιεί την επιλογή περιορισμένης πρόσβασης για ένα κανάλι.

/cs SET RESTRICTED [κανάλι] OFF Απενεργοποιεί την επιλογή περιορισμένης πρόσβασης για ένα κανάλι.

/cs SET SECURE [κανάλι] ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας για ένα κανάλι με την υπηρεσία ChanServ.

/cs SET SECURE [κανάλι] OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας για ένα κανάλι με την υπηρεσία ChanServ.

/cs SET SECUREOPS [κανάλι] ON Ενεργοποιεί την επιλογή προστατευμένης διαχείρισης για ένα κανάλι.

/cs SET SECUREOPS [κανάλι] OFF Απενεργοποιεί την επιλογή προστατευμένης διαχείρισης για ένα κανάλι.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επιλογές url/email/successor από το κανάλι σας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την εντολή χωρίς να προσθέσετε κείμενο.

Παράδειγμα: /cs SET URL [κανάλι]

/cs INFO [κανάλι] Εμφανίζει πληροφορίες για ένα κανάλι.

/cs LEVELS [κανάλι] SET ACCESS_CHANGE [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του ACCESS_CHANGE.

/cs LEVELS [κανάλι] SET ACCESS_LIST [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του ACCESS_LIST.

/cs LEVELS [κανάλι] SET AUTOVOICE [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του AUTOVOICE.

/cs LEVELS [κανάλι] SET VOICE [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του VOICE.

/cs LEVELS [κανάλι] SET INFO [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του INFO.

/cs LEVELS [κανάλι] SET KICK [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του KICK.

/cs LEVELS [κανάλι] SET TOPIC [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του TOPIC.

/cs LEVELS [κανάλι] SET SET [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του SET.

/cs LEVELS [κανάλι] SET MODE [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του MODE.

/cs LEVELS [κανάλι] SET GETKEY [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του GETKEY.

/cs LEVELS [κανάλι] SET INVITE [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του INVITE.

/cs LEVELS [κανάλι] SET UNBAN [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του UNBAN.

/cs LEVELS [κανάλι] SET AUTOOP [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του AUTOOP.

/cs LEVELS [κανάλι] SET OPME [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του OPME.

/cs LEVELS [κανάλι] SET OP [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του OP.

/cs LEVELS [κανάλι] SET AKICK [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του AKICK.

/cs LEVELS [κανάλι] SET MEMO [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του MEMO.

/cs LEVELS [κανάλι] SET FOUNDER [επίπεδο] Ορίζει το επίπεδο πρόσβασης για την λειτουργία του FOUNDER.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS ACCESS_CHANGE Απενεργοποιεί την λειτουργία του ACCESS_CHANGE.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS ACCESS_LIST Απενεργοποιεί την λειτουργία του ACCESS_LIST.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS AUTOVOICE Απενεργοποιεί την λειτουργία του AUTOVOICE.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS VOICE Απενεργοποιεί την λειτουργία του VOICE.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS INFO Απενεργοποιεί την λειτουργία του INFO.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS KICK Απενεργοποιεί την λειτουργία του KICK.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS TOPIC Απενεργοποιεί την λειτουργία του TOPIC.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS SET Απενεργοποιεί την λειτουργία του SET.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS MODE Απενεργοποιεί την λειτουργία του MODE.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS GETKEY Απενεργοποιεί την λειτουργία του GETKEY.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS INVITE Απενεργοποιεί την λειτουργία του INVITE.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS UNBAN Απενεργοποιεί την λειτουργία του UNBAN.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS AUTOOP Απενεργοποιεί την λειτουργία του AUTOOP.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS OPME Απενεργοποιεί την λειτουργία του OPME.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS OP Απενεργοποιεί την λειτουργία του OP.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS AKICK Απενεργοποιεί την λειτουργία του AKICK.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS MEMO Απενεργοποιεί την λειτουργία του MEMO.

/cs LEVELS [κανάλι] DIS FOUNDER Απενεργοποιεί την λειτουργία του FOUNDER.

/cs LEVELS [κανάλι] LIST Εμφανίζει όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο κανάλι.

/cs LEVELS [κανάλι] RESET Επανακαθορίζει όλα τα επίπεδα πρόσβασης στο κανάλι.

/cs OP [κανάλι] [ψευδώνυμο] Δίνει op σε ένα ψευδώνυμο στο κανάλι.

/cs DEOP [κανάλι] [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το op από ένα ψευδώνυμο στο κανάλι.

/cs VOICE [κανάλι] [ψευδώνυμο] Δίνει voice σε ένα ψευδώνυμο στο κανάλι.

/cs DEVOICE [κανάλι] [ψευδώνυμο] Αφαιρεί το voice από ένα ψευδώνυμο στο κανάλι.

/cs INVITE [κανάλι] Προσκαλεί ένα ψευδώνυμο σε ένα κανάλι με την υπηρεσία ChanServ.

/cs UNBAN [κανάλι] Αφαιρεί το BAN με την υπηρεσία ChanServ.

/cs KICK [κανάλι] [ψευδώνυμο] [λόγος] Απομακρύνει ένα ψευδώνυμο σε ένα κανάλι με την υπηρεσία ChanServ.

/cs TOPIC [κανάλι] [κείμενο] Ορίζει το topic του καναλιού μέ την υπηρεσία ChanServ.

/cs TOPIC [κανάλι] LOCK Ενεργοποιεί την επιλογή κλειδώματος topic για ένα κανάλι.

/cs TOPIC [κανάλι] UNLOCK Απενεργοποιεί την επιλογή κλειδώματος topic για ένα κανάλι.

/cs ENTRYMSG [κανάλι] ADD [μήνυμα] Ορίζει ένα ή περισσότερα μηνύματα τα οποία στέλνονται αυτόματα στους χρήστες με την είσοδο τους στο κανάλι.

/cs ENTRYMSG [κανάλι] CLEAR Διαγράφει όλα τα entrymsg μηνύματα σε ένα κανάλι.

/cs MODE [κανάλι] LOCK ADD Ορίζει το κλείδωμα των modes για ένα κανάλι.

/cs MODE [κανάλι] CLEAR Αφαιρεί τα modes που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα κανάλι.

/cs MODE [κανάλι] CLEAR BANS Αφαιρεί όλα τα bans σε ένα κανάλι.

/cs MODE [κανάλι] CLEAR EXCEPTS Αφαιρεί όλες τις εξαιρέσεις σε ένα κανάλι.

/cs MODE [κανάλι] CLEAR OPS Αφαιρεί προσωρινά όλα τα μόνιμα op(@) σε ένα κανάλι.

/cs MODE [κανάλι] CLEAR VOICES Αφαιρεί προσωρινά όλα τα μόνιμα voice(+v) σε ένα κανάλι.

/cs AKICK [κανάλι] ADD [ψευδώνυμο] [λόγος] Προσθέτει το ψευδώνυμο/διεύθυνση IP στη λίστα μόνιμης απομάκρυνσης.

/cs AKICK [κανάλι] DEL [ψευδώνυμο] Διαγράφει το ψευδώνυμο/διεύθυνση IP από τη λίστα μόνιμης απομάκρυνσης.

/cs AKICK [κανάλι] DEL [νούμερο] Διαγράφει το akick με το νούμερο που θα ορίσετε στο κανάλι.

/cs AKICK [κανάλι] CLEAR Διαγράφει όλα τα akick σε ένα κανάλι.