Μενού Κλείσιμο

NickServ Commands

Τις παρακάτω εντολές του NickServ μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στον IRC Server του ACN

/ns REGISTER [κωδικός] [email] Κατοχυρώνει το ψευδώνυμό σας στη βάση δεδομένων του NickServ.

/ns CONFIRM [κωδικός-επιβεβαίωσης] Επικυρώνει την κατοχύρωση ενός ψευδωνύμου.

/ns IDENTIFY [κωδικός] Αναγνωρίζει ότι είστε πραγματικά ο κάτοχος του ψευδωνύμου με την υπηρεσία NickServ.

/ns DROP [ψευδώνυμο] Διαγράφει το ψευδώνυμό σας από τη βάση δεδομένων του NickServ.

/ns AJOIN ADD [ψευδώνυμο] [κανάλι] Προσθέτει τα κανάλια που θα ορίσετε και αυτόματα σας συνδέει σε αυτά.

/ns ALIST Εμφανίζει τα κανάλια που έχετε μόνιμο op(@).

/ns ACCESS ADD [μάσκα] Προσθέτει μια IP διεύθυνση στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns ACCESS DEL [μάσκα] Διαγράφει μια IP διεύθυνση από τη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns ACCESS LIST Εμφανίζει όλες τις εγγραφές από τη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns SET PASSWORD [νέος-κωδικός] Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.

/ns SET URL [διεύθυνση] Ορίζει μια διεύθυνση ιστοσελίδας (URL) στο ψευδώνυμό σας.

/ns SET EMAIL [διεύθυνση] Ορίζει μια διεύθυνση email στο ψευδώνυμό σας.

/ns SET KILL ON Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET KILL QUICK Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας σε 20 δευτερόλεπτα.

/ns SET KILL IMMED Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας κατευθείαν.

/ns SET KILL OFF Απενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.

/ns SET SECURE ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας για το ψευδώνυμό σας με την υπηρεσία NickServ.

/ns SET SECURE OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας για το ψευδώνυμό σας με την υπηρεσία NickServ.

/ns SET PRIVATE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για το ψευδώνυμό σας με την υπηρεσία NickServ.

/ns SET PRIVATE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης για το ψευδώνυμό σας με την υπηρεσία NickServ.

/ns SET HIDE EMAIL ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης του email σας.

/ns SET HIDE EMAIL OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης του email σας.

/ns SET HIDE USERMASK ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.

/ns SET HIDE USERMASK OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.

/ns SET HIDE QUIT ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.

/ns SET HIDE QUIT OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.

/ns RECOVER [ψευδώνυμο] [κωδικός] Σας βοηθάει να ανακτήσετε το ψευδώνυμό σας με την υπηρεσία NickServ.

/ns INFO [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες για ένα ψευδώνυμο.

/ns STATUS [ψευδώνυμο] Εμφανίζει αν ο χρήστης έχει αναγνωριστεί ως κάτοχος του ψευδωνύμου.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε την επιλογή url από το ψευδώνυμό σας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την εντολή χωρίς να προσθέσετε κείμενο.

Παράδειγμα: /ns SET URL